Governing identity on the internet

8 Nov 2012 12:00h - 13:30h